Foekje

Nije perspektiven op it ferhaal fan de Fryske hurddraafleginde

Op freed 16 maaie 2025 spilet Tryater de foarstelling Foekje yn De Mande te Nijlân.
Foekje Dillema, ‘de Friese stoomwals’ uit Burum. Eind jaren ’40 verpletterde ze uit het niets haar concurrentie in het internationale hardloopcircuit. In 1950 zou ze als grote kanshebber deelnemen aan de EK in Frankrijk. Maar daar kwam het niet van: er werd getwijfeld of de razendsnelle plattelandse wel een vrouw was. De net ingevoerde seksetest weigerde ze. Foekje werd voor het leven geschorst. Haar Olympische droom in de knop gebroken. Over deze ingrijpende levensgebeurtenis zweeg ze tot aan haar dood. Was dit uit schaamte? Uit trots? Of verzet? Moatte wy dan ek swije?

De foarstelling Foekje is in muzikale, emosjonele rekonstruksje fan Foekje har libben. Ferskate personaazjes besykje bleat te lizzen wat Foekje ús hjoed-de-dei te fertellen hat. Hoe is it om útsletten te wurden om wa’st bist, yn de sport en yn ’e maatskippij? En wat seit har ferhaal oer ús, oer wa’t wy binne?

Yn gymsealen troch hiel Fryslân fiere we Foekje har eksplosiviteit, fearkrêft en ûnfersetlikheid.

Kaarten

  • Kaarten binne te keap by Tryater fan 1 juli 2024 ôf;
  • Regulier € 22,50 – Freonen Tryater € 19,50 – Jong (o/m 25 jier) € 16,50
  • https://tryater.nl/programma/foekje
  • Tijd : 20:00 - 22:15 (Europe/Amsterdam)
  • Locatie : MFC De Mande

Gerelateerde evenementen